HOH News

โครงการฝึกงานบนเรือสำราญประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป


HOH International ร่วมกับ มหาวิทยาลัย

เปิดรับนักศึกษาเพื่อฝึกงานบนเรือสำราญนานาชาติ เพื่อฝึกงานในฝ่ายบริการโรงแรม แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม ครัว  ห้องพัก(แม่บ้าน)และแผนกต้อนรับ 

ระหว่างฝึกงานมีรายได้ ฝึกที่ศูนย์ฝึก 1 เดือน(ไม่มีรายได้) เดือนต่อไปมีรายได้ตามความตำแหน่งและแผนกขั้นต่ำ 700 เหรียญอเมริกาดอลล์ล่า 
ฝึกที่ศูนย์ฝึกโรงแรมภายในมหาวิทยาลัย

ระยะเวลาการฝึก  9 - 12 เดือน บรรจุเป็นพนักงานทันทีหลังฝึกจบตามสัญญา
ฟรีค่าตั๋วเครื่องบิน
ฟรีค่าวีซ่าและ ตรวจสุขภาพ (สำรองจ่ายก่อนได้คืนก่อนเดินทาง)
อาหาร,เครื่องดื่มและห้องพักฟรี
เจ็บป่วยรักษาให้ฟรี
มีประกันชีวิตและอุบัติเหตุตามกฎหมายความคุ้มครองทางทะเลสากล

คุณสมบัติ

รับนักศึกษาทุกสถาบันทุกคณะวิชา ทุกแผนกรับระดับ ปวสขึ้นไป และบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษามาไม่เกิน  5 ปี
อายุ ไม่ต่ำกว่า 20  ปีบริบรูณ์และไม่เกิน 30 ปี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง(ตรวจโรคก่อนฝึกฯ)
บุคลิกและทัศนคติดี
รักและสนใจในงานบริการ

รับสมัครรุ่นละไม่เกิน 20 คน

ค่าโครงการ 50,000 บาทถ่วน รวม
ค่าฝึกพื้นฐานความปลอดภัยทางทะเล 4  หลักสูตรพร้อมใบประกาศ
ค่าฝึกอบรมก่อนลงเรือสำราญ(แยกตามแผนก)
ค่าอุปกรณ์ฝึก
ชุดฝึก
ค่าที่พัก

หลังจากจบการฝึกจากศูยน์ฝึกในประเทศ สามารถลงเรือในเรือสำราญที่ร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องสัมภาษณ์
แผนกที่จะฝึกขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ฝึกในการแจ้งความประสงค์ตั้งแต่ต้นลงสมัคร
ตำแหน่งในการฝึกบนเรือจะขึ้นอยู่กับผลการฝึกและทดสอบในประเทศและการพิจารณาของผู้ฝึกสอน
การพิจารณาจ้างงานต่อเป็นสิทธิ์ของผู้ฝึกและบริษัทเรือโดยตรง สามารถทำงานต่อสัญญาไปเรื่อยๆ ไม่มีเกษียร (ตรวจร่างกายทุกๆ สองปี)

Welcome to HOH House of Hospitality.

Hospitality is generosity, kindness, careness and goodwill to help or support people.

House of hospitality (HOH) is a house of friendship and goodwill for the people who love to give and share good things with each other because we believe in the power of giving, "the more you give the more happiness you will gain."

HOH aims to deliver knowledge, concepts, experiences, and even languages, from experts who have worked in hopitality services, to all members in the HOH family, to learn the power of hospitality and receive the highest benefit.

HOH is not just a training academy, but it is also a house of learning to give and share. House of hospitality

HOW

Training and personnel development services center.

WHERE

The center was designed to be easy to attend . With distribution centers throughout the region Including online

WHO

Anyone can training. The service is almost all professions , organizations , students and people who are interested in improve themselves

WHAT

Thailand has a reputation for service and spiritual care . Bringing Thailand 's development. A knowledge and understanding of the services according to international standards . Whether the language etiquette understand the needs and expectations of customers. All will have a positive impact on providers and services .

WHY

Thailand has a reputation for service and spiritual care . Bringing Thailand 's development. A knowledge and understanding of the services according to international standards . Whether the language etiquette understand the needs and expectations of customers. All will have a positive impact on providers and services .

WHEN

We offer training courses from 08.00 - 22.00 .Course will be substituted by the needs of the participants .

Why House of hospitality?

1. The cirriculum is designed to support personal needs
Because the students have diffenrent basic individial needs, lifestyles and goals, the curriculum is fexible.

2. Support, build up, fulfill and train
We set up small conference rooms, for the professional training, to accommodate the best environment for theory and practical lessons.

3. You can learn with us from anywhere by arranging the online schedule yourself.
Our academy is opened from 08:00 am - 10:00 pm every day, so we are flexible to your schedule.

4. Unlimitted practicing, wherever and whenever
Year-round training with Qooco application, which is accepted by wolrdwide hotel and tourist industry standards. You can practice listening, reading and writing anywhere and anytime.

5. Be trained by the experts who have experience on the real fields of hospitality services.
All of our professional trainers have at least 5-10 years experience and are very skillful in real hospitality services on the cruise ship, five stars hotel, etc.

6. Fun and happy training in real situations, on site and off site
The family-like environment of our training centers emphasizes practical learning because our lessons are focused on sharing skills, knowledge and hands-on experiences from real experts.

7. Efffective system of evaluation
The system records your progress and evaluation continually. Our trainers will monitor and assist your progress and identify your strengths and weaknesses.

8. We guarantee the lesson will pay off and be useful in real life.
Everybody has an equal chance at practical training, so rest assured you will get sufficient practice in hospitality services, as desired.

9. Guaranteed job after training!
HOH has several partners in many world famous cruise lines, hotels and restaurants, waiting with open arms to welcome our excellent members.